I. Základní ustanovení

Následující Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy je na jedné straně společnost indeever s.r.o., IČ 073 16 615, se sídlem Lidická 884/6, Praha 5, 150 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 298999 jako prodávající (dále jen „spol. indeever“ nebo „prodávající“)  a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).

Další informace o spol. indeever najdete na webové stránce www.floretica.cz v sekci „Nákup u nás".

 • Kupujícím je spotřebitel.
 • Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se spol. indeever, nebo s ní jinak jedná. 

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v článku II, Reklamace a vrácení zboží, Ochrana osobních údajů a dokument Doprava, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. 

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce spol. indeever, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, fotografií, textů aj. spol. indeever nebo smluvních partnerů spol. indeever, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Aktuální znění VOP je pro Kupujícího k dispozici online ZDE. Fakturu obsahující základní údaje smlouvy obdrží Kupující jako přílohu ve formátu .pdf. Kupující s tímto souhlasí. Uvedené listiny jsou Kupujícímu zaslány na e-mailovou adresu, kterou Kupující uvede při objednávce, popřípadě jsou dostupné po přihlášení se do uživatelského profilu Kupujícího v sekci Historie a detaily mých objednávek. V případě zájmu o zaslání faktury v listinné podobě lze využít našeho kontaktního formuláře.

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

Spol. indeever sděluje, že:

 1. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího, indeever si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy);
 2. Požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od spol. indeever.
 3. Spol. indeever neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, pokud takové smlouvy zprostředkovává, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sděluje poskytovatel daného plnění, včetně údajů o ceně, nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná;
 4. Ceny zboží jsou na webu provozovaném spol. indeever uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady;
 5. V případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě 14 dnů, která běží, jde-li o:
  1. Kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
  2. Smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
  3. Smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;
  4. Přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla spol. indeever, na e-mailovou adresu spol. indeever - uživatel může využít tento formulář pro odstoupení od smlouvy spol. indeever;
 6. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
  1. O poskytování služeb, které spol. indeever splnila s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  2. O dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli spol. indeever a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  3. O dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele;
  4. O dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
  5. O opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
  6. O dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
  7. O dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal;
  8. O dodávce novin, periodik nebo časopisů;
  9. O dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu;
  10. O dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spol. indeever zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit;
 7. V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
 8. Spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;
 9. Smlouva, resp. příslušná faktura, bude uložena v elektronickém archivu spol. indeever, přičemž registrovaní uživatelé spol. indeever mají k těmto údajům také přístup ve svém profilu;
 10. V případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit přes kontaktní formulář ZDE, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.
 11. V případě předobjednávky zboží Kupujícím je cena takového zboží pouze předběžná. Výsledná cena zboží se tak může lišit. O změně ceny bude spol. indeever Kupujícího informovat. Kupní cena zboží bude stanovena až po naskladnění zboží spol. indeever. Případný rozdíl mezi uhrazenou odhadovanou cenou a kupní cenou bude spol. indeever vrácen, nebo Kupujícím doplacen před dodáním zboží, pokud se Kupující nerozhodne předobjednávku zrušit. Spol. indeever si u zboží, které lze předobjednat, vyhrazuje právo změnit termín dodání. V případě podstatné změny termínu dodání (tj. 14 dní) má Kupující právo od smlouvy odstoupit. Změní-li se okolnosti, z nichž spol. indeever vycházela v okamžiku předobjednání zboží Kupujícím do té míry, že na spol. indeever nebude možné rozumně požadovat, aby byla předobjednávkou vázána, má spol. indeever právo předobjednávku zrušit bez dalšího a následně o tom informovat Kupujícího.
 12. Její kontaktní e-mailovou adresou je info@floretica.cz.

III. Smlouva

1. Uzavření smlouvy

Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném spol. indeever tím, že požadované plnění (zboží) vloží do košíku. Kupujícímu může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník spol. indeever po telefonu nebo při e-mailové objednávce. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky spol. indeever, za případné chyby při přenosu dat spol. indeever nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy spol. indeever neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním e-mailem na Kupujícím zadaný e-mail.

Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak.

V případě, že si Kupující objedná v rámci jedné objednávky a/nebo jednoho dne zboží v celkové hodnotě přesahující 10.000,- Kč vč. DPH, bude po něm systémem spol. indeever vyžadováno přihlášení do zákaznického profilu s tím, že z takto registrovaného profilu musela být v minulosti uzavřena alespoň jedna smlouva prostřednictvím e-shopu www.floretica.cz a tato smlouva nebyla ze strany Kupujícího předčasně ukončena. 

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. 

2. Dodání předmětu koupě

Kupní smlouvou se spol. indeever zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí spol. indeever kupní cenu.

Spol. indeever si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Obdobně se toto pravidlo užije v případě zakoupení licence či služby.

Spol. indeever Kupujícímu odevzdá věc a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou. Spol. indeever splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

Má-li spol. indeever věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, spol. indeever odevzdá Kupujícímu – spotřebiteli až, jakmile mu věc předá dopravce.

Dodá-li spol. indeever větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

Spol. indeever odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí spol. indeever věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří spol. indeever věc pro přepravu.

S ohledem na minimalizaci vzniku škod a zajištění bezproblémového zásobování si spol.indeever vyhrazuje právo dodat zboží Kupujícímu, který si v rámci jedné objednávky a/nebo jednoho dne objednal zboží za celkovou hodnotu přesahující 20.000,- Kč vč. DPH, až po úplné úhradě celkové kupní ceny. Jakmile Kupující uhradí celkovou kupní cenu zakoupeného zboží, spol. indeever provede expedici v souladu s požadavky Kupujícího stanovenými v objednávce.  

3. Přechod nebezpečí škody

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou spol. indeever způsobila porušením své povinnosti.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní spol. indeever umožnila nakládat.

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže spol. indeever škodu způsobila porušením své povinnosti.

Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno. 

4. Odpovědnost společnosti indeever

Spol. indeever odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména spol. indeever odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,

 1. Má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které spol. indeever nebo výrobce popsal, nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
 2. Se věc hodí k účelu, který pro její použití spol. indeever uvádí, nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
 3. Je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
 4. Věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 5. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:

 1. U věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
 2. Na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
 3. U použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím; nebo
 4. Vyplývá-li to z povahy věci.

U spotřebního zboží (např. kosmetika, drogistické výrobky apod.) je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř (24) měsíců, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li společně se zbožím poskytovány dárky, není možné uplatnit právo z vady do 24 měsíců. Spotřebitel smí u těchto dárků uplatnit práva z vadného plnění pouze do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Jednotlivé lhůty blíže upravuje Reklamační řád.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je spol. indeever zavázána, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu. 

5. Podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

 1. Na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;
 2. Na odstranění vady opravou věci;
 3. Na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí spol. indeever, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu spol. indeever; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li spol. indeever vady v přiměřené lhůtě, či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu spol. indeever nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že spol. indeever nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. 

6. Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může spol. indeever dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může spol. indeever odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li spol. indeever vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu spol. indeever. 

7. Porušení smlouvy obecně

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující – spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Při dodání nové věci vrátí Kupující spol. indeever na její náklady věc původně dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství).

Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 2 let po odevzdání věci. 

8. Záruka za jakost

Zárukou za jakost se spol. indeever zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel, nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než spol. indeever, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

9. Následný prodej zakoupené věci

Pokud Kupující věc zakoupenou od spol. indeever prodá, daruje či jinak převede do vlastnictví jiné osoby, tak je povinen o tom spol. indeever informovat

Nebude-li o tom Kupující spol. indeever informovat, považuje spol. indeever tohoto Kupujícího stále za vlastníka dané věci a za osobu, které náleží práva z vadného plnění.

IV. Jak je to s odstoupením od smlouvy?

1. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:

 1. Kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
 2. Smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
 3. Smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Spol. indeever umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách, a spotřebiteli tak spol. indeever potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese:

indeever s.r.o. – Lidická 884/6, Praha 5, 150 00

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá spol. indeever bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od spol. indeever obdržel, a to na své náklady. Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. 

Pokud se jedná o spotřební zboží (např. kosmetika, drogistické výrobky apod.), pak lze od smlouvy odstoupit, pouze pokud Kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení.

Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, spol. indeever doporučuje pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu spol. indeever spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu.

Spotřebitel odpovídá spol. indeever pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu spol. indeever bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

V případě, že má spotřebitel plnou registraci (jméno, příjmení, adresa a kontaktní email) spol. indeever mu vrátí přijaté peněžní prostředky vyjma nákladů na dodání.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, spol. indeever není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží spol. indeever odeslal.

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi spol. indeever a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má spol. indeever právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně. 

2. Odstoupení v ostatních případech

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

 1. Došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
 2. Použil-li Kupující věc ještě před objevením vady;
 3. Nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo
 4. Prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující spol. indeever, co ještě vrátit může, a dá spol. indeever náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

3. Odstoupení od smlouvy spol. indeever v případě chyby v ceně zboží

Mimo případů stanovených zákonem je spol. indeever oprávněna odstoupit od smlouvy v případě zjevné chyby v ceně zboží.

Odstoupit od smlouvy dle tohoto bodu je možné do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření kupní smlouvy mezi Kupujícím a spol. indeever tím, že spol. indeever Kupujícímu stornuje objednávku, nebo mu dá jiným způsobem najevo, že od smlouvy odstupuje.

Pokud Kupující zaplatil alespoň část kupní ceny zboží, bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni odstoupení od smlouvy ze strany spol. indeever.

V. Bezpečnost a ochrana informací 

Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů Kupujícího ze strany spol. indeever budou uplatněny tyto podmínky ochrany osobních údajů.

VI. Více o našich cenách

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu www.floretica.cz jsou vždy aktuální a platné ceny, v české měně (Kč) s výjimkou případů, kdy dojde k uvedení chybné ceny - viz. ustanovení níže v tomto článku.

Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH - to se však netýká případných poplatků za dopravné a dobírečné.

Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. 
Původní cena znamená cenu zboží, za niž předmětné zboží spol. indeever nabízela bez zohlednění veškerých možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcích na jí provozovaném e-shopu, nebo cenu nezávazně doporučenou výrobcem či distributorem, přičemž bude zobrazena vždy ta z cen, která lépe reflektuje cenovou hladinu daného výrobku na trhu.

Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi spol. indeever a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému spol. indeever, je spol. indeever oprávněna od kupní smlouvy odstoupit, a to i poté, co Kupující obdržel e-mail potvrzující jeho objednávku. Spol. indeever v takovém případě Kupujícího informuje o takové skutečnosti.

K chybně zveřejněné ceně může dojít především, když:

 1. Je cena zboží už na první pohled nesprávná (např. nezohledňuje nákupní cenu);
 2. U ceny zboží přebývá, nebo chybí jedna či více cifer;
 3. Sleva na zboží přesahuje 50 %, aniž by zboží bylo součástí zvláštní marketingové kampaně či výprodejové akce označené speciálním symbolem.

Spol. indeever upozorňuje, že interní informační systém uvádí i u zboží se zjevně chybnou cenou automaticky informaci, že se jedná o zboží zlevněné, resp. o zboží ve výprodeji apod. V případě pochybností, zda je zboží skutečně zlevněné, či jde o zjevnou chybu v ceně zboží, je proto Kupující povinen kontaktovat spol. indeever a informaci o správnosti ceny si ověřit.

Spol. indeever si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Kupující informován. Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout.

VII. Jak si objednat zboží?

Objednávat zboží je možno pouze prostřednictvím elektronického obchodu www.floretica.cz (dále jen „e-shop“). Spol. indeever doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes e-shop prostřednictvím registrovaného profilu Kupujícího.

Kupující bude o konkrétním čase doručení objednaného zboží informován prostřednictvím e-mailu. Délka doručování objednaného zboží a cena dopravy je závislá na způsobu dopravy, kterou si Kupující zvolí v druhém kroku objednávky v rámci svého nákupního košíku.

 • Objednávky zboží přijímáme 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.
 • Objednávky zaslané do 12:00expedujeme nejpozději následující pracovní den.
 • Objednávky zaslané po 12:00expedujeme nejdéle do 2 pracovních dnů.

VIII. Provozní doba

Objednávky přes internetový obchod www.floretica.cz přijímáme 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci spol. indeever nenese odpovědnost za nedodržení provozní doby.

IX. Jak lze uhradit objednávku?

Spol. indeever akceptuje následující platební podmínky:

 Online platební kartou | 0 Kč

 Na dobírku:

 • Česká pošta | 39 Kč
 • Kurýr DPD | 39 Kč
 • Zásilkovna | 39 Kč

 Převodem na účet | 0 Kč 

 • Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví spol. indeever, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.
 • Fakturační údaje Kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.
 • Konkrétní podmínky způsobů platby jsou blíže popsány ZDE.
 • Spol. indeever si vyhrazuje právo nabídnout Kupujícímu pouze vybrané způsoby platby dle vlastního uvážení.

X. Dodací podmínky

1. Způsoby dodání

Spol. indeever zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby dodání:

 Zásilkovna | 49 Kč + 39 Kč s dobírkou

 Česká pošta - Balíček na poštu | 89 Kč + 39 Kč s dobírkou

 Česká pošta - Balíček do ruky | 109 Kč + 39 Kč s dobírkou

 Česká pošta Zaslání odstřiků vůní v obálce* | 49 Kč + 39 Kč s dobírkou

 Kurýr DPD | 107 Kč + 39 Kč s dobírkou

*Chcete si objednat pouze vzorky vůní? Pošleme Vám je v obálce Českou poštou za 49 Kč.* (*Cena platí při platbě kartou nebo na účet, v případě dobírky bude navýšena o 39 Kč.)

V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci spol. indeever nenese zodpovědnost za opožděné dodání zboží.

Všechny nabízené způsoby dopravy, jejich aktuální podmínky a ceny naleznete na webové stránce ZDE.

2. Ostatní - zkontrolujte si svou objednávku

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost lepicí pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. poškozená nebo neúplná. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@floretica.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a bez zbytečného odkladu jej zaslat e-mailem, nebo poštou spol. indeever. Dodatečná reklamace vnějšího poškození zásilky nebo neúplnosti nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však spol. indeever možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

3. Soutěže a lhůty k vyzvednutí výhry

V případě, že výherce vyhraje v soutěži pořádané spol. indeever, je takový výherce povinen vyzvednout si výhru do 30-ti kalendářních dnů ode dne, kdy byly vyhlášeny výsledky soutěže spol. indeever. Nárok výherce na výhru zaniká marným uplynutím této lhůty, kdy výhra propadne ve prospěch pořadatele. 

XI. Záruční podmínky a reklamace

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem spol. indeever a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží obvykle doklad o zakoupení.

XII. Pár slov na závěr

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi spol. indeever a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené  ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete ZDE. Než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak spol. indeever doporučuje Kupujícímu nejdříve kontaktovat spol. indeever pro vyřešení nastalé situace.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 3. 2019 a jsou k dispozici v sídle spol. indeever nebo také elektronicky na www.floretica.cz.