Společnost indeever s.r.o. se sídlem v Praze, Lidická 884/6, 150 00, IČO: 073 16 615 („spol. indeever“), provozovatel internetového obchodu www.floretica.cz,prohlašuje, že veškeré osobní údaje (dále také „údaje“) jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanoveními v oblasti ochrany osobních údajů.

Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás naprostou prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně věnujeme patřičnou pozornost. V těchto Zásadách zpracování osobních údajů („Zásady“) bychom Vás chtěli informovat o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme.

1. Osobní údaje a jejich zpracování

1.1.  Kategorie osobních údajů

Shromažďujeme různé údaje v závislosti na tom, které z našich služeb využíváte.

Pokud u nás nakupujete, shromažďujeme:

 • Jméno a kontaktní údaje: jméno a příjmení, e-mailovou adresu, poštovní adresu, fakturační adresu, telefonní číslo, bankovní spojení
 • Demografické údaje: údaj o pohlaví, datum narození, zemi a upřednostňovaný jazyk
 • Údaje vzniklé na základě trvání smlouvy: nakoupené produkty, zákaznický segment, objem poskytnutých služeb

Pokud máte zákaznický účet, shromažďujeme:

 • Jméno a kontaktní údaje: jméno a příjmení, e-mailovou adresu, poštovní adresu, fakturační adresu, telefonní číslo, bankovní spojení.
 • Demografické údaje: údaj o pohlaví, zemi a upřednostňovaný jazyk, datum narození.
 • Přihlašovací údaje: přihlašovací jména a hesla; nemáme přístup ke skutečnému heslu.

Pokud od nás odebíráte marketingové zprávy, shromažďujeme:

 • Jméno a kontaktní údaje: e-mailová adresa a křestní jméno; telefonní číslo v případě toho, že máte zákaznický účet.
 • Demografické údaje – země, údaj o pohlaví.

Dále zpracováváme tyto osobní údaje:

 • Údaje z komunikace mezi spol. indeever a zákazníkem
 • Záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných spol. indeever
 • V rámci logů hlavně IP adresu, údaje poskytnuté prohlížečem (rozlišení, verze, operační systém, otisk), jazyk 

1.2.  Účely zpracování osobních údajů

Poskytování služeb a jejich zlepšování

Abychom mohli poskytovat nabízené služby a zlepšovat je k Vaší spokojenosti, zpracováváme Vaše osobní údaje. Konkrétně sem patří:

 • Zpracování objednávky zboží nebo služeb, objednaných prostřednictvím našeho e-shopu.
  Zákonným důvodem je zde nezbytnost pro splnění kupní smlouvy a u vybraných údajů na splnění právních povinností (např. účetní doklady).
 • Upozornění na dostupnost zboží
  V případě, že požádáte o hlídání dostupnosti zboží, zpracujeme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu.
 • Zákaznická podpora
  Pro zajištění zákaznického servisu a pro odstranění případných problémů při plnění kupní smlouvy zpracováváme Vaše osobní údaje na základě nezbytného splnění těchto smluv.
 • Komunikace
  Shromážděné údaje využíváme za účelem komunikace s Vámi a jejímu individuální přizpůsobování. Můžeme Vás například kontaktovat telefonicky, e-mailem, nebo jinou formou, abychom Vám připomněli, že máte zboží v košíku, pomohli Vám s dokončením objednávky, sdělili Vám aktuální stav Vaší žádosti, objednávky, nebo reklamace - nebo k ní od Vás získali další informace, nebo Vás upozornili, že musíte provést akci nutnou k zachování aktivního stavu Vašeho účtu. Nakupujete-li u nás bez registrace, zpracováváme tyto údaje z důvodu oprávněného zájmu komunikace s klientem, jak je popsán v tomto odstavci.
 • Zlepšování služeb
  Údaje používáme k neustálému zlepšování našich služeb a systémů, včetně přidávání nových funkcí a zároveň za účelem činit informovaná rozhodnutí za použití souhrnných analýz a metod, to vše na základě našeho oprávněného zájmu odvíjejícího se od svobody podnikání a spočívajícího v nezbytnosti zlepšování poskytovaných služeb kvůli úspěchu v hospodářské soutěži. Abychom zajistili dostatečnou ochranu Vašim právům a zájmům, používáme pro účely zlepšování osobní údaje v anonymizované podobě.

Ochrana, bezpečnost a řešení sporů

 • Údaje můžeme zpracovávat také z oprávněného zájmu, který spočívá v zajištění ochrany a bezpečnosti našich systémů a našich zákazníků, ke zjišťování a prevenci podvodů, řešení sporů a prosazování našich dohod na základě oprávněného zájmu.

Uživatelské testování

 • Pokud se účastníte programu uživatelského testování, zpracováváme Vaše údaje na základě souhlasu v seznamu testerů, můžeme Vás oslovovat za účelem účasti v testování a zpracováváme data z testování.

Pořádání akcí

 • Údaje používáme na základě Vašeho souhlasu za účelem naplánování, zajištění a vyhodnocení akcí, které pořádáme. 

Marketingové nabídky

Obchodní sdělení

 • Zasíláme Vám obchodní sdělení ohledně obdobných produktů, jako jste si koupili.
 • Tato obchodní sdělení můžete vždy odmítnout prostřednictvím odkazu pro odhlášení, který naleznete v každém emailu.
 • V případě, že odebírání obchodních sdělení odhlásíte, nebudeme nadále Vaše elektronické kontakty pro tyto účely využívat. Začneme je opět využívat, pokud je zaregistrujete nebo si je výslovně vyžádáte.

Marketingové nabídky

 • Nabídky, které se Vám zobrazují, mohou být vybrány na základě dalších informací, které jsme o Vás v průběhu času získali podle kontaktních údajů, demografických údajů, oblíbených položek a údajů o používání z našich produktů a webů (cookies, IP adresa, údaje poskytnuté Vaším prohlížečem,údaje o proklicích, zobrazených obchodních sděleních, navštívených produktech). Neprovádíme plně automatizované zpracování, které by pro Vás mělo právní účinky.
 • Nakupujete-li u nás bez registrace, zpracováváme tyto údaje z důvodu oprávněného zájmu, který tkví v oprávněném konvenčním marketingu.
 • Pokud nejste naším zákazníkem, zpracováváme údaje na základě Vašeho souhlasu.
 • Máte právo kdykoliv bezplatně vznést námitku proti těmto zpracováním. Kontaktní údaje jsou uvedeny na konci tohoto dokumentu.
 • Nakupujete-li u nás bez registrace, zpracováváme tyto údaje z důvodu oprávněného zájmu, který tkví v oprávněném konvenčním marketingu.
 • Pokud nejste naším zákazníkem, zpracováváme údaje na základě Vašeho souhlasu.
 • Máte právo kdykoliv bezplatně vznést námitku proti těmto zpracováním. Kontaktní údaje jsou uvedeny na konci tohoto dokumentu.

Zpracovávání cookies z internetových stránek provozovaných spol. indeever.

 • V případě, že máte ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných spol. indeever, a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek www.floretica.cz a pro účely internetové reklamy společnosti indeever. Více informací naleznete v samostatné kapitole tohoto dokumentu.

1.3. Předání osobních údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám, či jinak zprostředkovány pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění kupní smlouvy, na základě oprávněného zájmu, nebo pokud jste s tím předem vyslovili souhlas.

 1. Sesterským společnostem a zpracovatelům na základě plnění kupní smlouvy pro výkon interních procesů a postupů
 2. Společnostem vydávajícím kreditní karty, poskytovatelům platebních služeb za účelem zpracování plateb a bankám na základě Vaší objednávky, plnění kupní smlouvy
 3. Přepravcům za účelem dodání Vámi objednaných produktů nebo služeb a řešení reklamací, včetně odstoupení od smlouvy
 4. Našim partnerům, ve věrnostních schématech, do kterých se zapojíte
 5. Dalším poskytovatelům služeb, třetím stranám, zapojeným do zpracování dat
 6. Třetím stranám, např. právním nebo finančním zástupcům, soudům za účelem zpracování daňových dokladů, vymáhání pohledávek nebo dalších důvodů vyplývajících z plnění našich zákonných povinností
 7. Veřejným orgánům (např. policie)
 8. Třetím stranám provádějícím průzkumy mezi zákazníky

Pokud třetí osoby použijí údaje v rámci jejich oprávněného zájmu, nenese za tato zpracování správce zodpovědnost. Tato zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů příslušných společností a osob.

2. Zákaznické konto a nákup bez registrace

 1. Při registraci vzniká Váš zákaznický účet chráněný heslem. V rámci zákaznického účtu získáváte přímý přístup ke svým údajům, včetně jejich editace a můžete takto nahlížet do svých objednávek a spravovat své osobní údaje.
 2. Pokud si nepřejete založit pro uskutečnění nákupu zákaznický účet, můžete v našem e-shopu rovněž nakoupit bez registrace.

3. Zabezpečení osobních údajů a doba uchovávání

3.1.   Zabezpečení osobních údajů

 1. Vaše osobní údaje se k nám přenášejí v zakódované podobě. Používáme kódovací systém SSL. Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatní systémy pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení Vašich údajů, proti přístupu neoprávněných osob k Vašim údajům, jejich pozměňování či rozšiřování.
 2. U našich zpracovatelů vyžadujeme prokázání souladu jejich systémů s nařízením GDPR.
 3. Přístup do Vašeho zákaznického konta je možný pouze po zadání Vašeho osobního hesla. V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že je nezbytné, abyste Vaše přístupové údaje nesdělovali třetím osobám a po ukončení Vaší činnosti v zákaznickém kontu vždy zavřeli okno svého webového prohlížeče, zejména tehdy, jestli používáte počítač společně s jinými uživateli. Spol. indeever nepřebírá odpovědnost za zneužití použitých hesel, ledaže by tuto situaci spol. indeever přímo způsobila.

3.2.   Doba zpracování

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme:

 • Po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy, tj. po dobu objednávky a záruční doby.
 • 1 rok od skončení záruční doby z důvodu řešení potencionálních sporů.
 • Po dobu, po kterou je spol. indeever jakožto správce povinna uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Účetní doklady, např. faktury vystavené spol. indeever jsou v souladu se zákonem archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení.
 • Souhlas pro upozornění na dostupnost zboží zůstává v platnosti do doby odeslání informace o dostupnosti, nejdéle však po dobu 1 roku, nebo do jeho odvolání.
 • Souhlas s marketingovými nabídkami je platný po dobu 4 let, nebo do odvolání.
 • Záznamy z testování po dobu 1 rok.
 • Recenze 6 let.
 • Komunikace 2 roky.
 • Soutěže 1 rok.

     V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

     4. Práva subjektů údajů

     1. Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů.
     2. V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašich osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, můžete požádat o vysvětlení, požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména můžete požadovat provedení opravy, doplnění, likvidaci osobních údajů, nebo blokaci osobních údajů.
     3. Pro uplatnění svých práv kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů na emailové adrese info@floretica.cz. Obrátit se můžete i na Úřad pro ochranu osobních údajů.
     4. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, budou Vaše osobní údaje vymazány nebo anonymizovány; to se však netýká těch osobních údajů, které spol. indeever potřebuje ke splnění zákonných povinností (např. vyřízení již podané objednávky), či k ochraně svých oprávněných zájmů. K likvidaci osobních údajů dojde rovněž v případě, že osobní údaje nebudou zapotřebí pro stanovený účel nebo jestliže bude uložení Vašich údajů nepřípustné z jiných zákonem stanovených důvodů.

     5. Webové stránky

     5.1.  Soubory cookies

     Naše stránky používají tzv. cookies, aby naše nabídka byla pro Vás relevantní, zajímavá a uživatelsky příjemná. Cookies jsou male textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem počítači, chytrém telefonu či jiném zařízení a které jsou užívány ve Vašem prohlížeči.

     Soubory cookies využíváme pro:

     • Pro správnou funkčnost košíku tak, abyste mohli co nejsnadněji dokončit svoji objednávku.
     • Pro zapamatování Vašich přihlašovacích údajů, takže je nemusíte opakovaně zadávat.
     • Co nejlepší přizpůsobení našich stránek Vašim požadavkům díky sledování návštěvnosti, Vašeho pohybu po stránkách a využitých funkcích.
     • Zjištění informací o prohlížení reklam, abychom Vám nezobrazovali reklamu na zboží, o které nemáte zájem.

     Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami, a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). Například informace o kupovaných produktech na našich stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou v rámci zobrazení a přizpůsobení internetových reklamních bannerů na Vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat.

     5.2.  Využití souborů cookies

     Soubory cookie používané na našich stránkách lze rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“ jsou smazány ihned, jakmile ukončíte návštěvu našich stránek. Dlouhodobě tzv. „persistent cookie“, zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle, nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve Vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení Vašeho prohlížeče).

     5.3.  Odmítnutí souborů cookies

     Nastavení použití souborů cookies je součástí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies ve výchozím nastavení automaticky přijímá. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout, nebo omezit je na Vámi vybrané typy.

     Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách nebo v další dokumentaci internetových prohlížečů

     Chrome | Firefox | Internet Explorer | Android | Iphone a Ipad

     5.4.  Odkazy

     Naše webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky, které jsou praktické a obsahují informace. Upozorňujeme, že tyto stránky mohou být vlastněny a provozovány dalšími společnostmi a organizacemi a mají jiné zásady zabezpečení a ochrany osobních údajů. Naše společnost nemá žádnou kontrolu a nenese žádnou zodpovědnost za jakékoli informace, materiál, produkty, nebo služby obsažené, nebo přístupné prostřednictvím těchto webových stránek.

     6. Kontaktujte nás

     V případě jakýchkoli dotazů, komentářů a žádostí ohledně těchto Zásad nás neváhejte kontaktovat na e-mailové nebo poštovní adrese uvedené níže.

     Pověřenec pro ochranu osobních údajů: info@floretica.cz

     Kontakt: indeever s.r.o., Lidická 884/6, Praha 5, 150 00

     Zákaznický servis: info@floretica.cz

     7. Účinnost

     Tyto Zásady ochrany osobních údajů platí od 1. 1. 2019.